OxyContin opiates, neurontin
Neurontin has opiates