Vinblastine peripheral neuropathy
severe peripheral neuropathy